Cấu hình sử dụng CDN cho dịch vụ Simple Storage

Lưu trữ là một phần quan trọng trong hệ thống phần mềm. Dịch vụ Simple Storage là Platform để lưu trữ dữ liệu không giới hạn. Tuy nhiên Simple Storage không đảm nhận tốt vai trò trong việc phân phối dữ liệu bằng CDN. Hệ thống CDN của VCCloud hỗ trợ tăng tốc độ load các ảnh, css và javascript.

Tích hợp CDN với dịch vụ bên dưới là S3 có thể sử dụng theo các cách sau tùy vào mục đích của người sử dụng

Cách 1. Sử dụng chắc năng Website static hosting.
Cách 2. Cấu hình CDN cho bucket public.
Cách 3. Cấu hình CDN cho bucket private.

Cách 1: Sử dụng chức năng Website static hosting

Đây là chức năng của dịch vụ Simple Storage giúp biến một bucket thành website tĩnh chỉ gồm có các file tĩnh như html, css, javascript.
Sử dụng tính năng này khi có các website ở dạng tĩnh hoặc muốn thử nghiệm tính năng của CDN.
Các file (object) được public hay private khi lên CDN sẽ đựoc giữ nguyên trạng thái

Thử tạo 2 file và folder có cấu trúc như sau:
Index.html
subfolder/index.html

Các file index.html đều đuợc phần quyền là public

Sau đó cấu hình bucket như sau

Sau đó truy cập qua đường link

https://demo-static-hosting.ss-cdn.vccloud.vn/

Truy cập qua đuờng link
https://demo-static-hosting.ss-cdn.vccloud.vn/subfolder

Khi gõ bất cứ đường link nào mà trong đó có index file đuợc chỉ định thì website sẽ tự động redirect đến index file

Cách 2: Cấu hình CDN trỏ vào domain của Simple Storage

Tạo 1 file index.html để thực hiện việc cấu hình CDN.

 

 

Sau đó truy cập vào link http://demo-cdn-1-ss-hn-1-vccloud.cdn.vccloud.vn/index.html

 

Trong cách này các file được đặt permission là public thì qua CDN sẽ được public, nếu đặt là private thì sẽ là private.

 

Cách 3: Cấu hình CDN trỏ vào domain của Simple Storage và share quyền cho CDN có thể truy cập vào Simple Storage

Cách này toàn bộ các file trên Simple Storage sẽ được private và cấu hình cho CDN có thể truy cập được tất cả các file của Simple Storage. CDN sẽ có quyền truy xuất tất cả các file của Simple Storage.

Việc cấu hình này có thể thực hiện trong phần cấu hình của bucket

 

Rate This Article

(1 out of 1 people found this article helpful)

Leave A Comment?

You must be logged in to post a comment.